Quản lý rừng bền vững và lâm nghiệp cộng đồng

Quản lý rừng bền vững là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh

TÌM HIỂU THÊM

Sáng kiến

Sự kiện

Tài liệu tham khảo

Sáng kiến

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Sự kiện

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Tài liệu tham khảo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Nhà tài trợ

Đơn vị thực hiện

Đối tác